Saltear al contenido principal
[email protected] C/ President Companys 46, Santa Coloma de Gramanet ÀREA D'EMPLEATS ÀREA DE PROVEÏDORS

Afegir usuari

FORMULARI PER AL MENJADOR DE L'ESCOLADADES PERSONALS DE L'ALUMNE


Al·lèrgies i intoleràncies:

Pren algún medicament ?

Malalties més freqüents


Dies:


De quina forma participarà ?

Participacio

Compte bancari:

ES

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (A) autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de los dos días que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within Eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Missatge particular

CONSENTIMENT RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS CLIENTS Autoritzo FELS & DEIS, SLU de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de data 27 d'abril de 2016, a:

Tractar les dades personals recollides per diferents motius:

  • Contacte i gestió de la prestació del servei.
  • Dades al·lèrgies per a la correcta prestació del servei.
  • Enviament correu electrònic, com a mitjà de comunicacions entre l'empresa i vostè per a un millor servei, així com l'enviament d'informació corporativa, ofertes comercials, descomptes, promocions dels productes i serveis de FELS & EIS, SLU, i seran incorporades en els fitxers de dades de caràcter personal el titular FELS & EIS, SLU i que ha estat degudament registrat davant l'AEPD, i inclosos en el registre d'activitats de tractament portat per l'empresa.

Les seves dades es mantindran en aquests fitxers mentre duri la relació comercial, i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament anonimitzades

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què FELS & EIS, SLU està subjecta per la seva activitat.

Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que FELS & EIS, SLU hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

Si en el futur FELS & EIS, SLU realitzés altres cessions de dades personals, l'informarà oportunament.

Així mateix, l'informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i limitació al tractament, aportant còpia del seu DNI a l'adreça postal C / President Company, 42 - CP 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) o enviat un correu electrònic a [email protected]


Volver arriba